Generalforsamling 2024

Støtteforeningen for TV MIDTVEST afholder generalforsamling mandag den 18. marts 2024 kl. 19.00 på TV MIDTVEST, Søvej 2, Holstebro. Der opfordres til tilmelding.

Du kan tilmelde dig her.

 

§ 5
Generalforsamlingens dagsorden

Stk. 1. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Det reviderede regnskab for det senest afsluttede regnskabsår.
  • Behandling af indsendte forslag.
  • Fastsættelse af medlemskontingent.
  • Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Valget er gældende for to år.
  • Valg af to suppleanter til bestyrelsen (1. og 2. suppleant). Valget er gældende for et år.
  • Valg af statsautoriseret revisor.
  • Eventuelt.                     

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 7
Afstemninger
Stk. 1.    Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelige stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Beslutning om ændringer i vedtægten kræver dog, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 2.    Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted. Samme medlem kan afgive både 1 personlig stemme og 1 stemme for en tilknyttet stemmeberettiget organisation.
Stk. 3.    Hvert 4. år (i året efter kommunalvalg) vælges 24 medlemmer samt 3 suppleanter til TV MIDTVESTs repræsentantskab. På stemmesedlen skal der stå 12 forskellige af de opstillede navne, for at stemmesedlen er gyldig. Ved stemmelighed på plads 24 foretages der lodtrækning om pladsen. Plads nr. 25-27 bliver 1., 2. og 3. suppleant.               
 Stk.4.   Stemmeret kræver gyldigt medlemskab af mindst to måneders varighed og bopæl i TV MIDTVESTs sendeområde.
 Stk 5.    Valgbar er myndige personer, der har haft gyldigt og personligt medlemskab i mindst to måneder og har bopæl i TV MIDTVESTs sendeområde. Såfremt en opstillet kandidat ikke giver frem­møde ved generalforsamlingen, skal der foreligge skriftligt tilsagn om opstillingsvillighed.

Referat fra generalforsamling 2023 kan downloades her:

PDF icon referat_generalforsamling_2023.pdf