Generalforsamling

Mandag den 30. marts 2020 kl. 19:30

Pga. situtionen omkring coronavirus er årets generalforsamling udsat!

Ny dato udsendes på et senere tidspunkt.

 

§ 5
Generalforsamlingens dagsorden

Stk. 1. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Det reviderede regnskab for det senest afsluttede regnskabsår.
  • Behandling af indsendte forslag.
  • Fastsættelse af medlemskontingent.
  • Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Valget er gældende for to år.
  • Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Valget er gældende for to år.
  • Valg af statsautoriseret revisor.
  • Eventuelt.                     

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Medbring gyldigt medlemskort - tilmelding ikke nødvendig.

Referat fra generalforsamling 2019 kan downloades her:

PDF icon190325genref.pdf