Generalforsamling

Mandag den 28. marts 2022 kl. 19:30 i KulturCenter Skive

§ 5
Generalforsamlingens dagsorden

Stk. 1. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Det reviderede regnskab for det senest afsluttede regnskabsår.
 • Behandling af indsendte forslag.
 • Fastsættelse af medlemskontingent.
 • Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Valget er gældende for to år.
 • Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Valget er gældende for to år.
 • Valg af statsautoriseret revisor.
 • Eventuelt.                     

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 7
Afstemninger
Stk. 1.    Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelige stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Beslutning om ændringer i vedtægten kræver dog, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 2.    Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted. Samme medlem kan afgive både 1 personlig stemme og 1 stemme for en tilknyttet stemmeberettiget organisation.
Stk. 3.    Hvert 4. år (i året efter kommunalvalg) vælges 24 medlemmer samt 3 suppleanter til TV MIDTVESTs repræsentantskab. På stemmesedlen skal der stå 12 forskellige af de opstillede navne, for at stemmesedlen er gyldig. Ved stemmelighed på plads 24 foretages der lodtrækning om pladsen. Plads nr. 25-27 bliver 1., 2. og 3. suppleant.               
 Stk.4.   Stemmeret kræver gyldigt medlemskab af mindst to måneders varighed og bopæl i TV MIDTVESTs sendeområde.
 Stk 5.    Valgbar er myndige personer, der har haft gyldigt og personligt medlemskab i mindst to måneder og har bopæl i TV MIDTVESTs sendeområde. Såfremt en opstillet kandidat ikke giver frem­møde ved generalforsamlingen, skal der foreligge skriftligt tilsagn om opstillingsvillighed.

Referat fra generalforsamling 2021 kan downloades her:

PDF icon referat_generalforssamling_2021.pdf

Valg til repræsentantskabet

Meld dig ind i støtteforeningen inden 1. januar 2022 og stil op til valget af de 24 repræsentanter på Støtteforeningens generalforsamling.

TV MIDTVEST har som regional mediehus brug for stærke rødder i hele regionen. Det sikres i væsentlig grad af repræsentantskabet, der udpeges af en lang række organisationer, Støtteforeningen for TV MIDTVEST, 
kommunerne og regionerne i Midt- og Vestjylland.

 • Repræsentantskabet har til opgave at drøfte den regionale tv-dækning og rådgive den regionale tv-virksomheds bestyrelse og direktion om seernes ønsker til tv-produktionen. Repræsentantskabet vælger 6 af bestyrelsens 7 medlemmer.
 • Repræsentantskabet består af 76 medlemmer. Af disse udpeges 24 medlemmer af Støtteforeningen for TV MIDTVEST. Det sker ved et valg på generalforsamlingen i foråret 2022. De øvrige udpeges i løbet af foråret.
 • Repræsentantskabsmedlemmerne skal være bosiddende i TV MIDTVESTs sendeområde. Valgperioden for repræsentantskabets medlemmer er fire år.
 • Repræsentantskabet bidrager til en meget vigtig opgave i forhold til at sikre den rette udvikling af TV MIDTVEST. Derfor er der også brug for at få nye engagerede seere med i repræsentantskabet til at erstatte de, der ikke genopstiller. Tv-stationens bestyrelse skal løbende udskiftes. Det betyder, at der løbende skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen. Det er kun repræsentantskabsmedlemmer, som kan vælges i bestyrelsen.

Har du lyst til at være en del af den direkte folkelige dialog med TV MIDTVESTs øverste ledelse, så bliv en del af repræsentantskabet.

Har du lyst til en post i bestyrelsen for TV MIDTVEST, så bliv en del af repræsentantskabet.