Formål og vedtægter

Støtteforeningen er en god idé

Formål og vedtægter

I dag giver støtteforeningens medlemmer et uvurderligt skulderklap til stationens omkring 100 medarbejdere og bidrag fra støtteforeningen gør det hvert år muligt at producere film og tv ud over det sædvanlige.

Opbakning og indflydelse
Som medlem af støtteforeningen er du også en del af den folkelige og demokratiske opbakning til TV MIDTVEST, fordi du kan være med til at vælge bestyrelsen for støtteforeningen og 24 af 76 medlemmer af tv-stationens repræsentantskab. Det er repræsentantskabet, der vælger medlemmer til TV MIDTVESTs bestyrelse, der er stationens øverste myndighed.
Som tak for støtten giver vi alle medlemmer en række fordele under navnet TV MIDTVEST PLUS.

Tilmelding
Kontingentet til Støtteforeningen for TV MIDTVEST: 

Personligt medlemskab, pr. år kr. 125,00
Organisation, pr. år kr. 250,00
Virksomhed, pr. år kr. 1.000,00

 

Vedtægter for Støtteforeningen for den regionale TV-virksomhed TV MIDTVEST

§ 1
Foreningens navn og definition af sendeområde
Stk. 1.    Foreningens navn er "Støtteforeningen for den re­gionale TV-virksomhed TV MIDTVEST", Søvej 2, 7500 Holstebro. Der anvendes også et binavn: ”TV MIDTVEST PLUS”.
Stk. 2.    TV MIDTVESTs sendeområde er følgende 13 kommuner:
Thisted, Morsø, Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Skive, Herning, Silkeborg, Ikast-Brande, Viborg, Vesthimmerland og Favrskov.

§ 2
Formål

Foreningen har følgende formål:
a)At vælge et antal repræsentanter til repræsentantskabet for TV MIDTVEST.
b)At medvirke til at skaffe en bred folkelig opbakning bag TV MIDTVEST.
c)At kunne yde økonomisk støtte til TV MIDTVEST, for­trinsvis til gennemførelse af særlige projekter.
d)At motivere og eventuelt yde økonomisk støtte til eta­blering af supplerende produktionsmiljøer.
e)At kunne stifte, indskyde og udlåne kapital i og til fonde, selskaber eller institutioner, der samarbejder med TV MIDTVEST.
f)At afholde møder for foreningens medlemmer.
g)I øvrigt at arbejde for at fremme TV MIDTVEST's virk­somhed.
 
§ 3
Medlemskab

Stk. 1.    Enhver person kan optages som medlem af foreningen. Endvidere kan kollektive enheder (foreninger, orga­nisationer, selskaber el. lignende) med hjemsted i TV MIDTVESTs sendeområde optages som medlemmer, men et kollektivt medlem kan kun tillægges én stemme på generalforsam­lingen.
Stk. 2.    Et medlemsskab forudsætter, at man tilslutter sig foreningens formål, og at kontingent er betalt.
 
§ 4
Generalforsamlingen

Stk. 1.    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndig­hed.
Stk. 2.    Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Stk. 3.    Generalforsamlingen kan fastsætte sin forretningsorden.
Stk. 4.    Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel gennem TV MIDTVEST. Dato for gene­ralforsamling skal angives på årets girokort.
Stk. 5.    Af hensyn til generalforsamlingens afvikling kræves adgangstegn i de år, hvor der er valg til repræsentantskabet. Adgangstegnet bestilles af medlemmet senest kl. 12.00 ugedagen før generalforsamlingen. Tilmeldingsfristen skal oplyses i indkaldelsen. I de øvrige år kan bestyrelsen forlange, at adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der senest kl. 12.00 ugedagen før af medlemmet er bestilt adgangstegn. Tilmeldings­frist skal oplyses i indkaldelsen.
             
§ 5
Generalforsamlingens dagsorden

Stk. 1.    Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Det reviderede regnskab for det senest afsluttede regnskabsår.
  • Behandling af indsendte forslag.
  • Fastsættelse af medlemskontingent.
  • Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Valget er gældende for to år.
  • Valg af to suppleanter til bestyrelsen (1. og 2. suppleant). Valget er gældende for et år.
  • Valg af statsautoriseret revisor.
  • Eventuelt.                     

 
Herudover skal der på dagsordenen - i de år, der er behov derfor - optages et punkt om valg af medlemmer/suppleanter til repræsentantskabet for TV MIDTVEST.

Stk. 2.    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlin­gen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
§ 6
Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.    Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en or­dinær generalforsamling eller bestyrelsen har be­sluttet det, eller når mindst 10% af medlemmerne (opgjort pr. seneste 31. december) fremsætter begæ­ring derom.
Stk. 2.    Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal indeholde en motiveret dagsorden.
Stk. 3.    Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel gennem TV MIDTVEST.
Stk. 4.    Af hensyn til generalforsamlingsafvikling kan bestyrelsen forlange, at adgang til en generalforsamling er betinget af, at der senest ugedagen før af medlemmet er bestilt adgangstegn. Tilmeldings­frist skal oplyses i indkaldelsen.
                        
§ 7
Afstemninger

Stk. 1.    Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelige stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Beslutning om ændringer i vedtægten kræver dog, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 2.    Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted. Samme medlem kan afgive både 1 personlig stemme og 1 stemme for en tilknyttet stemmeberettiget organisation.
Stk. 3.    Hvert 4. år (i året efter kommunalvalg) vælges 24 medlemmer samt 3 suppleanter til TV MIDTVESTs repræsentantskab. På stemmesedlen skal der stå 12 forskellige af de opstillede navne, for at stemmesedlen er gyldig. Ved stemmelighed på plads 24 foretages der lodtrækning om pladsen. Plads nr. 25-27 bliver 1., 2. og 3. suppleant.               
 Stk.4.   Stemmeret kræver gyldigt medlemskab af mindst to måneders varighed og bopæl i TV MIDTVESTs sendeområde.
 Stk 5.    Valgbar er myndige personer, der har haft gyldigt og personligt medlemskab i mindst to måneder og har bopæl i TV MIDTVESTs sendeområde. Såfremt en opstillet kandidat ikke giver frem­møde ved generalforsamlingen, skal der foreligge skriftligt tilsagn om opstillingsvillighed.
 
§ 8
Bestyrelsen

Stk. 1.    Bestyrelsen består af otte myndige medlemmer.
Stk. 2.    Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 3.    Når et medlem af bestyrelsen får varigt forfald, ind­træder 1. suppleanten/ 2. suppleanten.
Stk. 4.    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvde­len af dens medlemmer er til stede på mødet. Beslut­ninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 5.    Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden beslutter det, eller det ønskes af mindst tre af dens medlem­mer.
Stk. 6.    Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 7.    Foreningen hæfter økonomisk alene med sin egenkapi­tal, og foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer kan ikke gøres ansvarlige.
 
§ 9
Regnskabet

Stk. 1.    Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2.    Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.
 
§ 10
Ophør

Stk. 1.    Bestemmelse om ophør kan kun træffes, hvis der ved to på hinanden følgende generalforsamlinger indkaldt u­afhængigt af hinanden opnås mindst 2/3 stemmeflerhed for dette.
Stk. 2.    Ved foreningens ophør træffer to på hinanden følgende generalforsamlinger bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue.
 
Således vedtaget på generalforsamlingen i Støtteforeningen for TV MIDTVEST den 26. marts 2018.
  
Leif Amby, dirigent